Gümrük Genel Tebliği YayınlandıGümrük ve Ticaret Bakanlığının, tahsilat işlemlerine ilişkin genel tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, hiç alınmadığı veya eksik alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Tebliğ ile hiç alınmadığı veya eksik alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin kararların düzenlenmesi, bunların tebliği, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldırılması ve alacağın terkinine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya eksik alındığı anlaşılan gümrük vergileri için ek tahakkuk işlemleri, zaman aşımı süreleri göz önüne alınarak yapılacak. Ek tahakkuka esas alacak aslının, kanunda belirtilen tutarın altında kalması halinde ek tahakkuk yapılmayacak ve vergi aslına bağlı olarak ceza kararı da düzenlenmeyecek.

Para cezaları gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından karara bağlanacak. 

Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde tahakkuk ettirilmeyen gümrük vergileri, bu süre dolduktan sonra ilgilisinden istenmeyecek. 

Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı, ilk derece mahkemesinde dava açılması tahsilat takibini durduracak. İlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı itiraz veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece, tahsilatı durdurmayacak.

Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezalarının zaman aşımı, bu para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zaman aşımına tabi olacak. Tebliğ edilen gelir eksiği ve para cezalarına karşı kendisine tebligat yapılan yükümlü tarafından, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edilebilecek.

Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten, vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanacak.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle 22 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) yürürlükten kaldırıldı.